Vzdělávání lektora Božího slova a prohlubování jeho služby:

KURZ ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA V LITURGII

Arcibiskupství olomoucké nabízí uskutečnění vzdělávacího kurzu pro lektory. Cílem kurzu je připravenost a disponibilita laika pro službu lektora Božího slova v liturgii spolu s jeho úctou a hlubokým vztahem k Božímu slovu a liturgii a má čtyři části:

1. část: „Duchovní rozměr lektorské služby“

Mons. Josef Hrdlička ve své přednášce odhaluje a představuje službu lektora ve vybraných textech Písma, pojednávajících o předávání Božího slova. Dále poukazuje na duchovní rozměr této významné služby, přínos pro osobu lektora a také na jeho zodpovědnost při předávání Božího slova.

2. část: „Úvod do Písma svatého“

Petr Chalupa umožňuje pohled na Bibli jako celek. Ukazuje lektorům, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat. Také mluví o překladech textů Písma a jejich rozdílech.

3. a 4. část: „Kultura řeči“

Druhá půle vzdělávacího kurzu je věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, přičemž první je teoreticko-praktické a druhé čistě praktické, pomáhá MgA. Martina Pavlíková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka. Seznamuje se zvukovou podobou českého jazyka a pravidly spisovné výslovnosti, s hlasovou a mluvní technikou. To vše má sloužit k jasnému a srozumitelnému předávání myšlenek daného textu Písma.

Kurz je nabídkou jednotlivým farnostem Arcidiecéze olomoucké. Koordinátorkou kurzu je MgA. Martina Pavlíková, v případě zájmu se obracejte na ni.