komentář BD

 

1. čtení: Iz 49,14–15

komentář BD

Já na tebe nezapomenu!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Sión řekl: Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl. Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!Žl 62,2–3.6–7.8–9ab

komentář BD žaltář JO nahrávka

 

Odp.: Jen v Bohu odpočívej, má duše.

Jen v Bohu odpočívá má duše,
od něho je má spása.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nic mnou nepohne.

Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!

Boha je má spása a sláva,
má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce.2. čtení: 1 Kor 4,1–5

komentář BD

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.Evangelium: Mk 6,24–34

komentář BD

Nedělejte si starosti o zítřek.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš řekl svým učedníkům: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Božího království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.