Setkání u studny se v kavárně Amadeus pravidelně uskutečňuje již od února 2010, a to v průběhu akademického roku povětšinou první pondělky v měsíci. Tato setkání nabízejí slovo a hudbu, úryvky z Bible doplněné poezií i prózou a poznávání různých oblastí umění pohledem zajímavých hostů (výtvarník Jan Jemelka, hudebník a skladatel Jaroslav Krček, hudební skladatel a varhaník František Fiala, režisérka Zoja Mikotová, psycholog prof. Vladimír Smékal, kadeřník a divadelník Jan Špilar, herec a recitátor Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, dirigent Petr Vronský, generální vikář P. Josef Nuzík atd.).

Rozmanitý pohled na umění má jedno společné: skrze umění a jeho prostřednictvím poznávat křesťanskou kulturu, nacházet k ní vztah a svoji zkušenost předávat dál. Setkání u studny je formou modlitby za umělce, aby objevovali a poznávali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a nabízeli ji skrze svoji tvorbu široké společnosti. A je to zároveň i modlitba za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost.

 

Co vedlo k pořádání Setkání u studny?

Pěší pouť za umělce coby modlitba za umělce, ale i každého člověka formou slova, hudby, obrazu a setkávání s tvůrčími osobnostmi a jejich svědectvím o životě s uměním, které dává poznat naši křesťanskou kulturu. Tedy prostřednictvím umění a všech jeho oblastí objevovat krásu, moudrost a nesmírný význam křesťanské kultury pro náš současný život. Propojením úryvků biblických textů s poezií významných autorů objevovat a nově nahlížet na texty Písma i poezie. Potřeba a nutnost modlitby za umělce, kteří mají nesmírný vliv na společnost, aby jejich tvorba povznášela a vedla ke Světlu a nebála se objevovat Pravdu.

Setkání u studny proto, že Studna je místo, kam si člověk jde pro utišení žízně a občerstvení, ale i setkání: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou,“ říká Pán Ježíš Samařance. Proto také veškerý výběr textů a témat pro Studnu má vést k chuti do života, k objevení smyslu života, poznání Krista: pohádky, tradice, žena v Bibli, krása a umění v liturgii a domov. Pravý a opravdový domov je místem, kde člověk nachází lásku, krásu, moudrost, přijetí, a to i třeba v nedokonalé a nedostatečné podobě.

Komorní a neformální společenství v krásných prostorách významných budov: sakristie katedrály sv. Václava a kavárna Amadeus, součást Arcidiecézního muzea, obé na Václavském nám. v Olomouci u studny, která se nachází na nádvoří Zdíkova paláce.

 

Stejně jako Pěší pouť za umělce i Setkání u studny se uskutečňuje pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

Setkání u studny vstoupí do nového kalendářního roku 2018 v pondělí 5. 2. Začátek bude jako vždy od 17:30 hod., ale tentokrát se celá Studna uskuteční v kavárně Amadeus. Hlavním programem bude projekce německého filmu Řeky a přílivy. Film představuje osobnost umělce Andyho Goldsworthyho tvořícího v tzv. land artu. Umělcova tvorba je zde úzce spojena s prostředím přírody, do které zasahuje a vytváří tak zcela nevšední umění.

 

SUS plakat02 18

Prosincová Studna v pondělí 4. prosince zakončí kalendářní rok 2017 s pohledem do vesmíru: „Jak jinak by měl smrtelník / než s hlavou vzhůru žít?“ říká G. K. Chesterton, jehož básně budou součástí první půle Setkání u studny v sakristii katedrály sv. Václava. Hlavním hostem druhé půle v kavárně Amadeus bude milovník astronomie Jindřich Suchánek – redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář sdružení Česká katolická charita.

 

Listopadový pondělní večer u studny byl tematicky věnován řekám, půdě, lesům, zvířatům. O svém vztahu k prostředí, ve kterém žije, o Vysočině, zpíval i povídal lesník Jiří Nohel. Z tohoto kraje přijela i jeho kapela Žalozpěv, která vystupovala v první části pondělního večera a Setkání u studny zahájila svým koncertem.

Listopadová studna přivítá českého básníka a hudebníka Jiřího Nohela z Vysočiny s jeho kapelou Žalozpěv. Povoláním je ale tento muž slova a hudby hajným a stará se o půdu, les, vodu, zvířata svého rajonu poblíž Velké Bíteše. S obrovskou láskou umí vyprávět o kráse Božího stvoření a také o tom, jak by měl člověk hospodařit s tím, co dostal od Boha jako dar. Další jeho hluboký vztah je k osobnostem Vysočiny, jako je Otokar Březina, Anna Pammrová, Jakub Deml a další.

Přijměte srdečně pozvání na Setkání u studny s Jiřím Nohelem a jeho kapelou Žalozpěv v pondělí 6. listopadu na Václavském nám. v Olomouci od 17.30 hod., kdy první půle Studny bude vyhrazena koncertu kapely a potom bude opět beseda v kavárně Amadeus, věnovaná přírodě, poezii a hudbě.

 

„Nemůžeme vstoupit do druhého a zažívat jeho pocity a vjemy, to je nepoznatelné tajemství. Ale umělecké dílo dokáže různé lidi rozrezonovat na stejné struně a přes společné vnímání určitého uměleckého díla se dokáže toto tajemství duší vzájemně propojit.“ I v tomto smyslu hovořil o umění autor románů pro mládež (od 9 do 99 let) věnovaných významným osobnostem křesťanské historie, ale také malíř a ilustrátor Oldřich Selucký v kavárně Amadeus, kde proběhlo další Setkání u studny, zahajující akademický rok 2017/2018.

První Studna deváté řady přivítá spisovatele a výtvarníka Oldřicha Seluckého, mimo jiné autora knih o sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Františkovi či Dominikovi určených čtenářům od 9 do 99 let. Jeho neakademické zamyšlení by mělo inspirovat k úvaze, co je vlastně umění a jaký význam má pro každého jednoho z nás.
K této úvaze by mohlo napomoci letmé nahlédnutí na úlohu umění v historii lidské společnosti.

V první půli Studny zazní větší část textu sv. Cyrila Proglas, kterou doplní úryvky ze Starého i Nového zákona, ale i poezie německého básníka Paula Fleminga (1609–1640) a českého básníka Rudolfa Závodného (1931–1994) za kytarového doprovodu Jiřího Týfy.

Situace v lidském životě se mění a ovlivňují naplánované programy. Proto také květnové Setkání u studny, výjimečně v úterý 2. 5., protože na pondělí připadá svátek 1. máje, nebude mít hosta a ani první část v sakristii katedrály. Celé Setkání u studny se odehraje v kavárně Amadeus na Václavském nám. od 17.30 hod., kde bude nabídnuta komentovaná projekce švédského filmu Tak jako v nebi. Kdo přemýšlí o domově, hudbě, zpěvu, lidských vztazích, o člověku… a vůbec o životě jako uměleckém díle, tomu se dostane nepřeberného množství materiálu k přemýšlení a inspiraci. Ale také množství vpravdě lidských situací, které diváka upřímně rozesmějí, potěší a posílí.

Dubnové setkání nabídlo kromě slova i zpěv doprovázený tahací harmonikou. Jan Horák, herec a pastorační asistent v Roudnici nad Labem, doprovodil první část, opět kompozice úryvků Písma, tentokrát známý příběh vzkříšení Lazara spolu se žalmem 130 a úryvkem z proroka Ezechiela proložené básněmi Jiřího Víchy, tóny tahací harmoniky. Ta je součástí jeho divadelního představení jednoho herce o sv. Františkovi, z kterého při setkání v kavárně Amadeus poskytl několik ukázek, a to i v italštině, ve které teď představení nastudovává, aby ho v létě představil publiku v Itálii. Honzovo povídání o jeho životě divadelním i duchovním, o jeho cestě ke Kristu a s Kristem, o zkušenostech pedagogických a režijních, o rozmanité spolupráci bylo provázeno pohybem plným rytmu, zpěvem a kytarou a gejzírem chuti a radosti z toho, co předává druhým lidem. Dubnové Setkání u studny nabídlo „vodu“ opravdu svěží a občerstvující.

Jan Horák, herec, dříve člen činohry Slováckého divadla v Uherském Hradišti, nyní pastorační asistent ve farnosti Roudnice nad Labem, ale stále celou bytostí divadelník, autor představení – performance, vystoupení jednoho herce v divadelním vyprávění o sv. Františkovi, člověk mnoha zájmů a dovedností, to bude hlavní host dubnového Setkání u studny.

V první půli jako obvykle zazní kompozice vybraná z úryvků Písma a poezie, tentokrát to budou básně Jiřího Víchy.

 

Hosty, kteří vystupovali v obou částech Setkání u studny, byli členové Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna spolu s jejich vedoucím a zakladatelem scholy Josefem Gerbrichem, matematikem, varhaníkem a pedagogem.

Sníh, mráz, chřipkové období a dočasné uzavření kavárny Amadeus rozhodlo o zrušení Setkání u studny v pondělí 6. února.

Setkání u studny v postní době věnuje veškerý svůj čas gregoriánskému chorálu. Vedoucí brněnské Svatomichalské scholy Josef Gerbrich nejprve představí gregoriánský chorál v sakristii katedrály sv. Václava, proto bude začátek o 15 min. dříve, aby potom v 17.45 mohl chorál zaznít v lodi katedrály v podání členů Svatomichalské scholy. Doznění zážitků pak bude mít prostor v kavárně Amadeus od 18.15, kde bude možnost popovídat si jak s Josefem Gerbrichem, tak se členy scholy.

Kdo chce občerstvit své srdce, přijďte se ponořit do zpěvu gregoriánského chorálu v pondělí 6. března od 17.15 hod. v katedrále a v kavárně na Václavském nám. v Olomouci.

Hostem setkání byl Marek Chvátal, redaktor Radia Proglas a autor pořadů „Bez obav?“, ve kterém rozmlouvá s lidmi různých zemí a kultur, kteří dobrovolně či nuceně museli opustit své domovy. Jak se k těmto rozhovorům dostal, co mu tato rozmanitá setkání přinášejí a jak pohnuté životy těchto lidí pohybují s jeho pohledem na život, který žije on sám, to bylo téma prosincové Studny: „Výzva k natočení rozhovorů s bratry kapucíny pocházejícími z různých světadílů, kteří se ocitli pod jednou střechou kláštera, nastartovala můj zájem o svědectví lidi, kteří se ocitnou v jiném světě a mimo jejich kulturu. Přínosný je také jejich pohled na naši kulturu a náš život v České republice. Tato setkání mě přivedla i k našim lidem, kteří ale žijí na okraji společnosti,“ řekl mimo jiné Marek Chvátal. „Díky těmto rozhovorům se seznamuji s různými tématy ze sociální oblasti života lidí a to samozřejmě ovlivňuje i můj pohled na život a posunuje mě to i při vyhledávání dalších žhavých témat našeho současného života.“

Listopadové Setkání u studny svým způsobem předeslalo Studnu prosincovou, kde se také setkáme s výrazně odlišnými kulturami, tentokrát prostřednictvím Marka Chvátala, redaktora Radia Proglas, který se zaměřuje na popularizaci teologie a rozhovory o poselství Božího slova a spirituality. Poslední čtyři roky se ale také zabývá osvětou v oblasti aktuálních vážných společenských otázek. Měl možnost mluvit i s řadou cizinců. V devíti rozhovorech například vytvořil obrázek o životě kapucínů napříč kontinenty (hosty byli bratři ze Švýcarska, Kamerunu, Thajska, Filipín, Jižní Koreje ad.). Cizinci jsou také častými hosty besed „Bez obav“. Hlavní host prosincové Studny bude tedy jakýmsi svědkem toho, jak životy lidí z odlišných kultur, se kterými se seznamoval prostřednictvím rozhovorů, ovlivňují jeho život a potažmo život lidí okolo něho.