Setkání u studny se v kavárně Amadeus pravidelně uskutečňuje již od února 2010, a to v průběhu akademického roku povětšinou první pondělky v měsíci. Tato setkání nabízejí slovo a hudbu, úryvky z Bible doplněné poezií i prózou a poznávání různých oblastí umění pohledem zajímavých hostů (výtvarník Jan Jemelka, hudebník a skladatel Jaroslav Krček, hudební skladatel a varhaník František Fiala, režisérka Zoja Mikotová, psycholog prof. Vladimír Smékal, kadeřník a divadelník Jan Špilar, herec a recitátor Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, dirigent Petr Vronský, generální vikář P. Josef Nuzík atd.).

Rozmanitý pohled na umění má jedno společné: skrze umění a jeho prostřednictvím poznávat křesťanskou kulturu, nacházet k ní vztah a svoji zkušenost předávat dál. Setkání u studny je formou modlitby za umělce, aby objevovali a poznávali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a nabízeli ji skrze svoji tvorbu široké společnosti. A je to zároveň i modlitba za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost.

 

Co vedlo k pořádání Setkání u studny?

Pěší pouť za umělce coby modlitba za umělce, ale i každého člověka formou slova, hudby, obrazu a setkávání s tvůrčími osobnostmi a jejich svědectvím o životě s uměním, které dává poznat naši křesťanskou kulturu. Tedy prostřednictvím umění a všech jeho oblastí objevovat krásu, moudrost a nesmírný význam křesťanské kultury pro náš současný život. Propojením úryvků biblických textů s poezií významných autorů objevovat a nově nahlížet na texty Písma i poezie. Potřeba a nutnost modlitby za umělce, kteří mají nesmírný vliv na společnost, aby jejich tvorba povznášela a vedla ke Světlu a nebála se objevovat Pravdu.

Setkání u studny proto, že Studna je místo, kam si člověk jde pro utišení žízně a občerstvení, ale i setkání: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou,“ říká Pán Ježíš Samařance. Proto také veškerý výběr textů a témat pro Studnu má vést k chuti do života, k objevení smyslu života, poznání Krista: pohádky, tradice, žena v Bibli, krása a umění v liturgii a domov. Pravý a opravdový domov je místem, kde člověk nachází lásku, krásu, moudrost, přijetí, a to i třeba v nedokonalé a nedostatečné podobě.

Komorní a neformální společenství v krásných prostorách významných budov: sakristie katedrály sv. Václava a kavárna Amadeus, součást Arcidiecézního muzea, obé na Václavském nám. v Olomouci u studny, která se nachází na nádvoří Zdíkova paláce.

 

Stejně jako Pěší pouť za umělce i Setkání u studny se uskutečňuje pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

 

SUS plakat03 18

Setkání u studny vstoupí do nového kalendářního roku 2018 v pondělí 5. 2. Začátek bude jako vždy od 17:30 hod., ale tentokrát se celá Studna uskuteční v kavárně Amadeus. Hlavním programem bude projekce německého filmu Řeky a přílivy. Film představuje osobnost umělce Andyho Goldsworthyho tvořícího v tzv. land artu. Umělcova tvorba je zde úzce spojena s prostředím přírody, do které zasahuje a vytváří tak zcela nevšední umění.

 

SUS plakat02 18

Prosincová Studna v pondělí 4. prosince zakončí kalendářní rok 2017 s pohledem do vesmíru: „Jak jinak by měl smrtelník / než s hlavou vzhůru žít?“ říká G. K. Chesterton, jehož básně budou součástí první půle Setkání u studny v sakristii katedrály sv. Václava. Hlavním hostem druhé půle v kavárně Amadeus bude milovník astronomie Jindřich Suchánek – redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář sdružení Česká katolická charita.

 

Listopadový pondělní večer u studny byl tematicky věnován řekám, půdě, lesům, zvířatům. O svém vztahu k prostředí, ve kterém žije, o Vysočině, zpíval i povídal lesník Jiří Nohel. Z tohoto kraje přijela i jeho kapela Žalozpěv, která vystupovala v první části pondělního večera a Setkání u studny zahájila svým koncertem.

Listopadová studna přivítá českého básníka a hudebníka Jiřího Nohela z Vysočiny s jeho kapelou Žalozpěv. Povoláním je ale tento muž slova a hudby hajným a stará se o půdu, les, vodu, zvířata svého rajonu poblíž Velké Bíteše. S obrovskou láskou umí vyprávět o kráse Božího stvoření a také o tom, jak by měl člověk hospodařit s tím, co dostal od Boha jako dar. Další jeho hluboký vztah je k osobnostem Vysočiny, jako je Otokar Březina, Anna Pammrová, Jakub Deml a další.

Přijměte srdečně pozvání na Setkání u studny s Jiřím Nohelem a jeho kapelou Žalozpěv v pondělí 6. listopadu na Václavském nám. v Olomouci od 17.30 hod., kdy první půle Studny bude vyhrazena koncertu kapely a potom bude opět beseda v kavárně Amadeus, věnovaná přírodě, poezii a hudbě.

 

„Nemůžeme vstoupit do druhého a zažívat jeho pocity a vjemy, to je nepoznatelné tajemství. Ale umělecké dílo dokáže různé lidi rozrezonovat na stejné struně a přes společné vnímání určitého uměleckého díla se dokáže toto tajemství duší vzájemně propojit.“ I v tomto smyslu hovořil o umění autor románů pro mládež (od 9 do 99 let) věnovaných významným osobnostem křesťanské historie, ale také malíř a ilustrátor Oldřich Selucký v kavárně Amadeus, kde proběhlo další Setkání u studny, zahajující akademický rok 2017/2018.

První Studna deváté řady přivítá spisovatele a výtvarníka Oldřicha Seluckého, mimo jiné autora knih o sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Františkovi či Dominikovi určených čtenářům od 9 do 99 let. Jeho neakademické zamyšlení by mělo inspirovat k úvaze, co je vlastně umění a jaký význam má pro každého jednoho z nás.
K této úvaze by mohlo napomoci letmé nahlédnutí na úlohu umění v historii lidské společnosti.

V první půli Studny zazní větší část textu sv. Cyrila Proglas, kterou doplní úryvky ze Starého i Nového zákona, ale i poezie německého básníka Paula Fleminga (1609–1640) a českého básníka Rudolfa Závodného (1931–1994) za kytarového doprovodu Jiřího Týfy.

Situace v lidském životě se mění a ovlivňují naplánované programy. Proto také květnové Setkání u studny, výjimečně v úterý 2. 5., protože na pondělí připadá svátek 1. máje, nebude mít hosta a ani první část v sakristii katedrály. Celé Setkání u studny se odehraje v kavárně Amadeus na Václavském nám. od 17.30 hod., kde bude nabídnuta komentovaná projekce švédského filmu Tak jako v nebi. Kdo přemýšlí o domově, hudbě, zpěvu, lidských vztazích, o člověku… a vůbec o životě jako uměleckém díle, tomu se dostane nepřeberného množství materiálu k přemýšlení a inspiraci. Ale také množství vpravdě lidských situací, které diváka upřímně rozesmějí, potěší a posílí.

Dubnové setkání nabídlo kromě slova i zpěv doprovázený tahací harmonikou. Jan Horák, herec a pastorační asistent v Roudnici nad Labem, doprovodil první část, opět kompozice úryvků Písma, tentokrát známý příběh vzkříšení Lazara spolu se žalmem 130 a úryvkem z proroka Ezechiela proložené básněmi Jiřího Víchy, tóny tahací harmoniky. Ta je součástí jeho divadelního představení jednoho herce o sv. Františkovi, z kterého při setkání v kavárně Amadeus poskytl několik ukázek, a to i v italštině, ve které teď představení nastudovává, aby ho v létě představil publiku v Itálii. Honzovo povídání o jeho životě divadelním i duchovním, o jeho cestě ke Kristu a s Kristem, o zkušenostech pedagogických a režijních, o rozmanité spolupráci bylo provázeno pohybem plným rytmu, zpěvem a kytarou a gejzírem chuti a radosti z toho, co předává druhým lidem. Dubnové Setkání u studny nabídlo „vodu“ opravdu svěží a občerstvující.

Jan Horák, herec, dříve člen činohry Slováckého divadla v Uherském Hradišti, nyní pastorační asistent ve farnosti Roudnice nad Labem, ale stále celou bytostí divadelník, autor představení – performance, vystoupení jednoho herce v divadelním vyprávění o sv. Františkovi, člověk mnoha zájmů a dovedností, to bude hlavní host dubnového Setkání u studny.

V první půli jako obvykle zazní kompozice vybraná z úryvků Písma a poezie, tentokrát to budou básně Jiřího Víchy.

 

Hosty, kteří vystupovali v obou částech Setkání u studny, byli členové Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna spolu s jejich vedoucím a zakladatelem scholy Josefem Gerbrichem, matematikem, varhaníkem a pedagogem.

Sníh, mráz, chřipkové období a dočasné uzavření kavárny Amadeus rozhodlo o zrušení Setkání u studny v pondělí 6. února.

Setkání u studny v postní době věnuje veškerý svůj čas gregoriánskému chorálu. Vedoucí brněnské Svatomichalské scholy Josef Gerbrich nejprve představí gregoriánský chorál v sakristii katedrály sv. Václava, proto bude začátek o 15 min. dříve, aby potom v 17.45 mohl chorál zaznít v lodi katedrály v podání členů Svatomichalské scholy. Doznění zážitků pak bude mít prostor v kavárně Amadeus od 18.15, kde bude možnost popovídat si jak s Josefem Gerbrichem, tak se členy scholy.

Kdo chce občerstvit své srdce, přijďte se ponořit do zpěvu gregoriánského chorálu v pondělí 6. března od 17.15 hod. v katedrále a v kavárně na Václavském nám. v Olomouci.

Hostem setkání byl Marek Chvátal, redaktor Radia Proglas a autor pořadů „Bez obav?“, ve kterém rozmlouvá s lidmi různých zemí a kultur, kteří dobrovolně či nuceně museli opustit své domovy. Jak se k těmto rozhovorům dostal, co mu tato rozmanitá setkání přinášejí a jak pohnuté životy těchto lidí pohybují s jeho pohledem na život, který žije on sám, to bylo téma prosincové Studny: „Výzva k natočení rozhovorů s bratry kapucíny pocházejícími z různých světadílů, kteří se ocitli pod jednou střechou kláštera, nastartovala můj zájem o svědectví lidi, kteří se ocitnou v jiném světě a mimo jejich kulturu. Přínosný je také jejich pohled na naši kulturu a náš život v České republice. Tato setkání mě přivedla i k našim lidem, kteří ale žijí na okraji společnosti,“ řekl mimo jiné Marek Chvátal. „Díky těmto rozhovorům se seznamuji s různými tématy ze sociální oblasti života lidí a to samozřejmě ovlivňuje i můj pohled na život a posunuje mě to i při vyhledávání dalších žhavých témat našeho současného života.“