Název projektu:

PŘÍPRAVA LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA ONLINE

Obsah:
Kompletní texty čtení z nedělní liturgie spolu s odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla a ukázkové nahrávky pro inspiraci.

Cílová skupina:
Lektoři, katecheti, bohoslovci, kněží a všichni zájemci o předčítání Božího slova.

Potřeby cílové skupiny:
Od r. 2003 se na Arcibiskupství olomouckém realizuje projekt vzdělávání lektorů Božího slova, který vede MgA. Martina Pavlíková. Na základě uskutečněných vzdělávacích kurzů „Čtení Božího slova při liturgii“, kterými dosud prošlo více než 2000 lektorů, se projevila potřeba mít k dispozici kromě liturgických textů také ukázkové nahrávky nedělních čtení.
V nadále probíhajících praktických cvičeních kultury řeči v jednotlivých farnostech se ukazuje, že lektoři potřebují ke své přípravě referenční materiál, k němuž se mohou průběžně vracet. Chceme proto lektorům poskytnout jedno místo na internetových stránkách, kde najdou pohromadě všechny potřebné materiály a zdroje ke kvalitní přípravě své služby lektora.

Realizátor:
Arcibiskupství olomoucké

Přípravný tým:
MgA. Martina Pavlíková, absolventka JAMU, obor herectví, od r. 2003 se věnuje v oblasti Kultura řeči lektorům, bohoslovcům a dalším
Jaroslav Topinka, profesionální zvukař

Předpokládaná délka projektu:
Cílem je zpracovat všechny tři cykly liturgického roku, proto předpokládáme, že výsledné materiály budou vznikat postupně po dobu tří let.

Co už se realizuje?
Na tomto webu je pro lektory ke stažení modul na každou neděli, který obsahuje příslušné texty, odkazy na komentáře a ukázkovou nahrávku.

PŘIPRAVIT SE S POMOCÍ INTERNETU KE SLUŽBĚ LEKTORA BOŽÍHO SLOVA

Pán nepovolává schopné, ale uschopňuje povolané.

Služba lektora Božího slova je pro interpreta textů nedělní liturgie
darem a požehnáním, ale také neustálou výzvou
k prohlubování vztahu ke Svaté Trojici –
Bohu Otci, Pánu Ježíši Kristu a Duchu svatému,
a k nikdy nekončící práci na sobě samém.

Nabídka pro kvalitnější přípravu lektora:
Na tomto webu nabídka všeho potřebného pro kvalitní přípravu k interpretaci nedělních liturgických textů: kompletní texty, 1. a 2. čtení, žalm a evangelium.
Vždy pro následující neděli bude na internetu připraven text (zdroj www.liturgie.cz); u každého textu bude odkaz na komentáře k daným textům ze zdroje Českého katolického biblického díla www.biblickedilo.cz; nahrávky těchto textů (kromě žalmu) v interpretaci lektorů Božího slova a kněží.

nahravaniCo by měla nahrávka poskytnout lektorovi Božího slova a dalšímu posluchači:

  • jasné členění textu – myšlenkové a významové, které napomáhá lepšímu chápání souvislostí v daném textu
  • vést poslechem k pěstování vnímavosti pro mluvenou podobu českého jazyka a postupné učení se pravidel české výslovnostní normy, to vše ve službách Božího slova a jeho jasného sdělení
  • poslechem se učit ukázněné a vědomě vedené intonaci se sluchovou schopností rozpoznávat intonaci klesající, rovnou či stoupavou a práci s pauzami a nasazováním slov
  • učit se naslouchat předčítanému v interpretaci druhého, schopnost rozpoznat kvalitu, ale i nedostatky
  • nahrávka má posloužit lektorovi jako inspirace pro jeho přípravu, poslechový materiál vedoucí k používání vlastního rozumu a přemýšlení
  • poslech nahraných nedělních textů by měl vést k vlastní vědomé interpretaci – zdokonalování hlasové a mluvní techniky spolu s českou výslovnostní normou, významové členění textu za pomoci pauz a ukázněná intonace, to vše na základě vřelého vztahu k Božímu slovu

K čemu nahrávka není v žádném případě určená:

  • k bezmyšlenkovitému kopírování předčítajícího interpreta z nahrávky

Co nahrávka neposkytne:

  • dokonalou a profesionální interpretaci

Služba lektora není záležitost profesionality a dokonalosti, ale celoživotního přibližování se k živému Božímu slovu a rozvoji mluvních dovedností, které stojí ve službách interpretovaného Božího slova; lektor Božího slova může být Pánem povolán z jakékoliv jiné lidské profese a přitom může být jeho služba na vysoké úrovni. Je dobré si uvědomit, že lektorská služba není nic hotového a statického, ale že je potřeba ji neustále rozvíjet a prohlubovat. Boží slovo potom rozvíjí a formuje svého interpreta a poskytuje mu neustálý rozvoj.

Kdo se podílí na přípravě nahrávek?
Lektoři Božího slova a kněží pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové.

Kde kdy se nahrávky uskutečňují?
V kostele či kapli na různých místech Olomouce i mimo Olomouc. Nahrává se na profesionální nahrávací přístroj, nahrávky jsou potom do finální podoby zpracovány profesionálním zvukařem a technikem.

Modlitba:
Celé nahrávání je předkládáno Pánu v modlitbě s chválou a děkováním, ale také s prosbami za všechny lektory Božího slova, za všechny, kteří budou naslouchat nahrávkám, za Církev a spolu s dalšími aktuálními prosbami.