Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném,“ říká ve své promluvě při generální audienci papež František a pokračuje: „Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který »mluvil ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 9).
K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení. Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život…“

Papež František svými slovy potvrdil to, o čem se mluví a sdílí se při právě probíhajícím kurzu čtení Božího slova při liturgii, vzdělávacím kurzu pro lektory. Ty probíhají v současné době v děkanátech Konice a Šternberk.

První dvě části kurzu vyšly vstříc zájemcům v odlehlých místech děkanátu a uskutečnily se na místech jim dostupnějších.
Lektoři obou děkanátů se již sešli s doc. P. Petrem Chalupou, ředitelem ČKBD, který je v zahajovací přednášce vzdělávacího kurzu uvedl do Písma svatého. Další setkání proběhla s MgA. Martinou Pavlíkovou, která spolu s lektory Božího slova objevuje, jak živě a srozumitelně předávat texty Písma svatého při liturgii. Tato praktická část ještě čeká poslední skupinu šternberského děkanátu, a to v pátek 13. dubna v odpoledních a večerních hodinách ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.

Slavnostní zakončení kurzu čtení Božího slova při liturgii za přítomnosti Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, se uskuteční pro děkanát Konice v pastoračním centru v obci Luká v sobotu 21. dubna od 9.30 hod. a pro děkanát Šternberk v sobotu 19. května od 9 hod. na faře ve Šternberku. Program slavnostního zakončení má tři části: 1. přednáška Mons. Josefa Hrdličky „Duchovní rozměr lektorské služby“, 2. slavení mše sv. celebrované Mons. Josefem Hrdličkou, 3. předávání osvědčení absolventům kurzu děkanem či jinou pověřenou osobou.

Ke slavnostnímu zakončení kurzu jsou zváni nejen absolventi kurzu, ale i všichni, kteří se chtějí setkat s Mons. Josefem Hrdličkou. Proto všichni, kdo mají zájem oživit a prohloubit svůj vztah k Božímu slovu, jsou srdečně zváni na přednášku emeritního biskupa Josefa Hrdličky a následující mši svatou.

Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit, jak výstižně podotýká Žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: »Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce« (Žl 119,105). Jak bychom mohli konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami, kdybychom nebyli pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní v liturgii? Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu božského Slova a umožnili, aby přineslo užitek.“ (papež František)