Na padesát lektorů Božího slova z devíti děkanátů a s nimi i čtyři kněží se v sobotu 15. října 2016 sešli v Olomouci. Prohlubovat vztah k Písmu, učit se pozorně naslouchat Božímu slovu, probouzet radost z přijímání Božího slova a vytvářet společenství lektorů – to jsou cíle programu tohoto pravidelného setkávání, jehož účastníci se sjíždějí z celé arcidiecéze. Uskutečňuje se již od roku 2005 a záhy se ustálilo na jednom setkání v druhé polovině října. Letošní setkání bylo v pořadí čtrnácté.

Celý program, který probíhal od 10 do 15 hodin, měl zázemí v sálech kurie. Zde bylo nachystáno občerstvení, postupně bohatě doplňováno příchozími lektory, a uskutečnil se tu dopolední a odpolední program. Ostatní body programu se odehrály v Arcidiecézním muzeu a v katedrále sv. Václava.

Program byl zahájen modlitbou, požehnání udělil uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, a také organizačními záležitostmi. Potom hlavní organizátorka setkání Martina Pavlíková krátce nastínila představu uskutečňování ukázkových nahrávek čtení z nedělní liturgie a konzultovala s přítomnými potřebu takový projekt uskutečnit. Závěrem této části programu si všichni společně přečetli texty z následující neděle se zaměřením na významové členění textu a správnou výslovnost. Poté se přesunuli prosluněnými ulicemi do Arcidiecézního muzea, kde už na ně čekala Alena Jemelková, pracovnice Památkové péče Arcibiskupství olomouckého. V historických prostorách muzea, v bezprostřední blízkosti unikátního exponátu slavnostního zlatého kočáru, uvedla lektory do historických souvislostí týkajících se tohoto evropsky významného místa, aby se pak jednotlivě rozešli prohlédnout si významné exponáty tohoto ojedinělého muzea.

Součástí programu bylo také pozvání ke svátosti smíření, kterou ze srdce a s radostí udělovali zájemcům tři přítomní kněží. Před slavením mše svaté se všichni sešli u brány milosrdenství, kde se společně pomodlili, poklekli a prošli do katedrály. Mši svatou celebroval P. Josef Říha, koncelebroval P. Ján Rimbala a na varhany doprovázela Marie Maňáková. Svátost smíření, modlitba a projití bránou milosrdenství, pozvání k eucharistické hostině se závěrečnými jásavými a chválícími tóny varhan, to vše byl nesmírně silný zážitek celého společenství zúčastněných lektorů a jejich rozzářené nitro ještě více rozsvěcovalo krásně zářící podzimní slunce. Než se všichni přesunuli na kurii, společně se vyfotili před katedrálou.

Po bohatém duchovním občerstvení následovalo agapé, které poskytlo prostor nejen pro posilu dobrým jídlem, ale také vzájemným sdílením společných zážitků. K této závěrečné části programu se připojil svou návštěvou P. doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, který všem přítomným krátce představil služby této pastorační instituce, aby si udělali představu, jak je možné tyto služby využít pro lektorskou službu a lektorské společenství. Na úplný závěr ukázal P. Petr, jak se hlouběji seznamovat s daným textem Písma určeným pro nedělní liturgii, a zodpověděl několik dotazů ze strany lektorů. Než se všichni rozešli, dostali požehnání P. Petra a P. Josefa.

Tato krátká návštěva předeslala příští setkání lektorů v Olomouci, jehož hlavním hostem bude právě P. doc. Petr Chalupa a hlavní náplní podrobnější práce s texty Písma: jak se dobrat hlubšího poznání a chápaní daného textu. Příští setkání se uskuteční opět v sobotu, a to 21. října 2017 v Olomouci v sále kurie.

 

ozio_gallery_nano